Masáže, koupele, zábaly, solná jeskyně, poradenství v Třeboni

Jsem potěšena vaší návštěvou na mých webových stránkách a také vaším zájmem. Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěla bych, abyste se při návštěvě mých webových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mne důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během vaší osobní návštěvy nebo návštěvy mých webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR.

Právo na informace

Na požádání vám podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@trebonskasolnajeskyne.cz, kde vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte moje webové stránky, zaznamená webový server standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci objednání dárkového poukazu,  vypsání cen nebo na realizaci smlouvy. Osobní údaje získávám také při osobní či telefonické komunikaci (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa, případně zdravotní kontraindikace, jež by bránily absolvování procedur). Data o kontraindikacích zpracovávám v písemné podobě, kontaktní údaje v písemné i v elektronické podobě.

Použití a postoupení osobních údajů

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Moji spolupracovníci jsou z mé strany vázáni diskrétností.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • poskytování služeb, plnění smlouvy
    Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon, adresu nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání poukazu, objednávání a potvrzování termínů procedur). Zjišťování zdravotních kontraindikací poskytovaných procedur je nezbytné pro ochranu vašeho zdraví (některé zpravotní problémy totiž vylučují poskytnutí určitých procedur).
  •  vedení účetnictví
    Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim kontaktním osobním údajům mají přístup mí spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

Endora.cz/Stable.cz, Google, Facebook, Seznam.cz. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu: info@trebonskasolnajeskyne.cz. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mne můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme/potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh a skartuji listinnou formu údajů. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 90 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mne abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.